همه محصولات ایکس تک
رایس کیک مغذی چیا

رایس کیک مغذی چیا

کره بادام زمینی + وی ایزوله (شکلاتی)

کره بادام زمینی + وی ایزوله (شکلاتی)

۱.۳ کیلوگرم
کره بادام زمینی + WHEY (شکلاتی)

کره بادام زمینی + WHEY (شکلاتی)

۶۰۰ گرم
کره بادام زمینی + گینر (شکلاتی)

کره بادام زمینی + گینر (شکلاتی)

۶۰۰ گرم
رایس کیک سبزیجات

رایس کیک سبزیجات

کره بادام زمینی + WHEY (وانیلی)

کره بادام زمینی + WHEY (وانیلی)

۶۰۰ گرم
کره بادام زمینی + WHEY (کاراملی)

کره بادام زمینی + WHEY (کاراملی)

۶۰۰ گرم
کره بادام زمینی + WHEY (شکلاتی)

کره بادام زمینی + WHEY (شکلاتی)

۱.۳ کیلوگرم
کره بادام زمینی + گینر (وانیلی)

کره بادام زمینی + گینر (وانیلی)

۶۰۰ گرم
کره بادام زمینی + ایزو وی (وانیلی)

کره بادام زمینی + ایزو وی (وانیلی)

۱.۳ کیلوگرم
کره بادام زمینی + گینر (کاراملی)

کره بادام زمینی + گینر (کاراملی)

۶۰۰ گرم
کره بادام زمینی + گینر (شکلاتی)

کره بادام زمینی + گینر (شکلاتی)

۱.۳ کیلوگرم
کره بادام زمینی + WHEY (وانیلی)

کره بادام زمینی + WHEY (وانیلی)

۱.۳ کیلوگرم
کره بادام زمینی + WHEY (کاراملی)

کره بادام زمینی + WHEY (کاراملی)

۱.۳ کیلوگرم
کره بادام زمینی + گینر (کاراملی)

کره بادام زمینی + گینر (کاراملی)

۱.۳ کیلوگرم
کره بادام زمینی + گینر (وانیلی)

کره بادام زمینی + گینر (وانیلی)

۱.۳ کیلوگرم